Strona startowa  
08.02.2016.
baner_loteria_468x60_01.jpg
 
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Oferta pracy - informatyk w Izbie Skarbowej w Krakowie
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
05.02.2016.
 • Ogłoszenie nr: 177365

 • Data ukazania się ogłoszenia: 05 lutego 2016 r.

 

Izba Skarbowa w Krakowie

 • Dyrektor

 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 • informatyk

 • w Drugim Wydziale Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków


Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

 • Izba Skarbowa w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków/
  ul. Grodzka 65
  31-001 Kraków/
  ul. Krowoderskich Zuchów 2
  31-272 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie infrastrukturą informatyczną, w tym zarządzanie siecią LAN, zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia, wykonywanie napraw, konserwacji i modernizacji sprzętu informatycznego, opiniowanie zasadności przekazywania do serwisu, sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia na potrzeby prowadzonych postępowań przetargowych,

 • administrowanie używanymi w jednostce systemami informatycznymi i aplikacjami, w tym: wykonywanie instalacji nowych wersji systemu i aplikacji, obsługa wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikacje lub odbiór uprawnień użytkownikom, wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemach informatycznych jednostki oraz zapewnienie ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem,

 • rejestracja, analiza uwag użytkowników aplikacji, rozwiązywanie zgłaszanych problemów w ramach aplikacji Regionalnej Pomocy Informatycznej, w tym: przygotowanie stanowisk informatycznych, nadzór i przegląd stacji roboczych, instruktaż, szkolenie stanowiskowe oraz wsparcie użytkownika infrastruktury informatycznej jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji,

 • realizacja obowiązującej polityki systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzór nad ochroną zasobów informatycznych (bazy sprzętowej i programowej),

 • realizacja zadań wdrożeniowych w jedostce w zakresie centralnych i regionalnych rozwiązań informatycznych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  - praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, praca związana z przemieszczaniem sprzętu biurowego,
  - praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,
  - obsługa innych urządzeń biurowych,
  - praca wykonywana pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Wejście do budynku przy ul. Wiślnej i przy ul. Grodzkiej z poziomu zerowego, dostępna winda. Przed budynkiem przy ul. Krowoderskich Zuchów znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku.
Na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna.
Narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, kserokopiarka, niszczarka, itp.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze informatycznej użytkowników.

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość budowy sprzętu komputerowego i serwerowego,

  • znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server oraz Linux,

  • znajomość Active Directory,

  • znajomość aplikacji biurowych,

  • znajomość obsługi sprzętu sieciowego i znajomość protokołu TCP/IP,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,

 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze informatycznej użytkowników,

 • umiejętność administrowania bazami danych, w tym znajomość SQL,

 • umiejętność administrowania aplikacjami Web, opartymi na PHP, ASP.NET,

 • ukończone szkolenia informatyczne z zakresu produktów Microsoft: Windows Serwer i Active Directory.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi informatycznej użytkowników

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i ukończonych szkoleń informatycznych z zakresu produktów Microsoft: Windows Serwer i Active Directory.

Termin składania dokumentów:

  15-02-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa,
  ul. Wiślna 7,
  31-007 KRAKÓW

  z dopiskiem na kopercie:
  "nr ogłoszenia 177365"

Inne informacje:

  Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2 800,00 zł.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Instrukcja w sprawie naboru pracowników do Izby Skarbowej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej pod adresem http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdf
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone


 
Wpłaty należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
02.02.2016.

(nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe, Straże Miejskie i Gminne)

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr :

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

SPOSÓB DOKONYWANIA WPŁAT NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU GRZYWIEN

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :

 1. w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
 2. w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US".

Przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości online:

Wzór prawidłowego wypełnienia przelewu należności z tytułu grzywien (mandatów)

W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

SWIFT (BIC): NBPL PLPW

IBAN: PL 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 
Zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych w terminie 30 dni
Redaktor: Redaktor Serwisu   
27.01.2016.

Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2015 r. liczba zeznań rocznych PIT-37 i PIT-38, złożonych przez Internet, z załącznikiem wskazującym na liczbę dzieci 3 i więcej, wyniosła 185 211. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach wspierania rodzin wielodzietnych, Ministerstwo Finansów poleciło urzędom skarbowym sprawne zorganizowanie procesu zwrotu nadpłaty uprawnionym podatnikom. Zgodnie z tą decyzją nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, drogą elektroniczną.

 
Konto na portalu podatkowym
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
08.01.2016.

Od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie) każdy podatnik i płatnik może założyć konto służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową.

Usługa została przygotowana przez Ministerstwo Finansów w ramach Programu e-Podatki.

Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw. Założenie konta na Portalu Podatkowym umożliwia elektroniczną komunikację poprzez wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej.

Uruchomiona usługa umożliwi obecnie załatwianie spraw dotyczących trzech podatków: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP). W kolejnych latach Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie usługi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT.

Jakie korzyści daje dostęp do konta na Portalu Podatkowym?

Po założeniu konta na Portalu Podatkowym podatnik i płatnik uzyskują dostęp przez Internet do swoich danych znajdujących się w posiadaniu administracji podatkowej, tj. w szczególności do danych ewidencyjnych, adresowych, złożonych deklaracji, prowadzonych spraw czy stanu rozliczeń i płatności. Poprzez swoje konto użytkownik może składać drogą elektroniczną nie tylko deklaracje podatkowe, ale także pisma do organów podatkowych w sprawach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.

Pisma organów podatkowych mogą być doręczane bezpośrednio na konto na Portalu Podatkowym, jeśli podatnik lub płatnik wystąpi o doręczanie pism tą drogą.

Jak uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym?

Aby uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym należy zarejestrować się jako użytkownik Portalu Podatkowego. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu Portalu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP. W dalszej kolejności należy utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta.

Usługa uwierzytelnienia z użyciem profilu zaufanego e-PUAP dostępna będzie od stycznia 2016r.

Uzyskanie dostępu do konta podmiotu wymaga uprzedniego złożenia, do organu administracji podatkowej, przez osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotu wniosku w formie pisemnej o udostępnienie konta podmiotu określonej osobie będącej użytkownikiem Portalu Podatkowego.

Dostęp do własnego konta może być udzielony przez podatnika lub płatnika innej osobie będącej użytkownikiem Portalu Podatkowego za pośrednictwem konta na Portalu Podatkowym.

Jak uzyskać dostęp do informacji na koncie na Portalu Podatkowym?

Po zarejestrowaniu się jako użytkownik na Portalu Podatkowym, w celu uzyskania dostępu do swoich danych należy zalogować się do swojego konta podając identyfikator użytkownika i hasło.

Jakie informacje znajdą się na koncie na Portalu Podatkowym?

Podatnik lub płatnik uzyskują za pomocą konta na Portalu Podatkowych dostęp do swoich danych podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, a w szczególności do:

 • złożonych deklaracji i pism,
 • stanu prowadzonych spraw,
 • swoich rozliczeń i płatności.

Czy do danych znajdujących się na koncie na Portalu Podatkowym będą miały wgląd inne osoby?

Podatnik będzie mógł udzielić dostępu do swojego konta innej osobie fizycznej posiadającej konto na Portalu Podatkowym.

Czy podatnik będzie mógł otrzymywać korespondencję na swoje konto na Portalu Podatkowym?

Konto na Portalu Podatkowym daje możliwość prowadzenia drogą elektroniczną korespondencji z administracją podatkową tj. zarówno odbierania pism od administracji podatkowej w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, jak i wysyłania pism czy deklaracji do administracji podatkowej we wskazanych sprawach.

Zarejestruj się już dziś na Portalu Podatkowym i uzyskaj dostęp do swoich danych podatkowych!

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 
Zmiana ustawy o administracji podatkowej i innych ustaw
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
29.12.2015.

W dniu 24 grudnia 2015 r. ogłoszona została ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2015 poz. 2184).

Nowelizacja ustawy zakłada wejście w życie części artykułów ustawy o administracji podatkowej z dniem 1 lipca 2016 r. Oznacza to między innymi przesuniecie terminu wdrożenia produktów Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika - usługi asystenta podatnika oraz zmiany we właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Przesunięte do dnia 1 lipca 2016 roku zostaną również regulacje dotyczące utworzenia Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Oznacza to tym samym wydłużenie okresu funkcjonowania pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Biura KIP.

Zgodnie z treścią ustawy nie ulega zmianie data wejścia w życie większości przepisów zmieniających zapisy ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z zapisami ustawy o administracji podatkowej wchodzą w życie przepisy, na mocy których następuje przejęcie przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu dotychczasowych kompetencji wojewodów w zakresie poboru należności wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych.

Z dniem 1 września 2015 r. weszły w życie i obowiązują przepisy ustawy dotyczące utworzenia centrów obsługi w urzędach skarbowych, stworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, a także obsługi niektórych rodzajów należności pieniężnych przy użyciu wspólnego rachunku bankowego.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 
Skarbowcy pomagają potrzebującym
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
24.12.2015.

Certyfikat akcji Szlachetna Paczka dla Izby Skarbowej w Krakowie W dniach 12 i 13 grudnia 2015 r. odbył się finał XV edycji „Szlachetnej Paczki”. Tradycyjne już do akcji przyłączyła się małopolska Administracja Podatkowa. Dzięki hojnemu wsparciu i dużemu zaangażowaniu Izby Skarbowej w Krakowie oraz 23 małopolskich urzędów skarbowych, wspólnymi siłami zgromadzono rekordową kwotę 15.581,18 zł (piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden zł, osiemnaście groszy), dzięki której udało się sprostać pilnym potrzebom i małym marzeniom aż trzech małopolskich rodzin. Ponadto pracownicy małopolskiej administracji podatkowej wspierali działanie przekazując prezenty rzeczowe (zabawki, kosmetyki, buty, drobne elementy odzieży dziecięcej, telefon komórkowy).

Dzięki tak hojnej zbiórce pieniędzy i rzeczy, pracownicy administracji podatkowej mogli zaspokoić potrzeby wybranych rodzin oraz spełnili ich osobiste życzenia, w szczególności najmłodszych członków rodzin. Zgodnie z przedstawionymi potrzebami za zebrane pieniądze została zakupiona żywność, środki czystości i chemia gospodarcza, kosmetyki, pomoce szkolne oraz wiele artykułów pierwszej potrzeby. Ponadto zakupiono także pralkę, kuchenkę elektryczną oraz meble dla dzieci.

 
Zmiana rachunków bankowych urzędów skarbowych
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
08.12.2015.

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że od dnia 7 grudnia 2015 r. w urzędach skarbowych obowiązuje nowy wykaz rachunków bankowych dla należności pieniężnych z tytułu podatku od: czynności cywilnoprawnych (PCC), spadków i darowizn (SD), zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku (Dz. U. poz. 2019), wyznaczył Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym dla należności pieniężnych z tytułu płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

W związku powyższym wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych został rozszerzony o nowe numery rachunków bankowych do obsługi wyżej wymienionych tytułów płatności. Zostały one określone w Obwieszczeniu  Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. - Dz. Urz. MF z dnia 8 grudnia 2015 r., poz.86 (plik PDF 1,51 MB)

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 
Weź udział w Narodowej Loterii Paragonowej
Redaktor: Redaktor Serwisu   
02.10.2015.

1 października 2015 r. ruszyła Narodowa Loteria Paragonowa organizowana przez Ministerstwo Finansów. Loteria ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym.

Na uczestników pierwszej w Polsce loterii paragonowej czekają samochody Opel Astra oraz nowoczesne laptopy i iPady. Dodatkowo, co trzy miesiące do wygrania będzie auto Opel Insignia. Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Losowanie zwycięskich paragonów odbywa się co miesiąc. Dodatkowym losowaniem będą premiowane paragony z określonych branż usługowych. W pierwszych trzech miesiącach loterii są to paragony z zakładów fryzjerskich i kosmetycznych. W kolejnych kwartałach premiowane będą paragony za usługi z prywatnych gabinetów lekarskich i dentystycznych, warsztatów samochodowych oraz z restauracji i kawiarni.

Loteria ma przekonać Polaków, że codzienne wydawanie i branie prawidłowych paragonów fiskalnych podczas zakupów, w restauracji, barze czy u fryzjera ma znaczenie nie tylko przy dochodzeniu praw przez klientów w sytuacjach problemowych, ale także dla uczciwej konkurencji i stanu wspólnego budżetu. To przekłada się na lepsze funkcjonowanie kraju i finansowanie oświaty, służby zdrowia, sportu czy kultury.

Izba Skarbowa w Krakowie zaprasza do udziału w Narodowej Loterii Paragonowej. Najbliższe losowanie nagród odbędzie się 16 listopada, ale już od 1 października można zbierać paragony fiskalne i rejestrować je na stronie internetowej Loterii Paragonowej (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Co warto wiedzieć?

 • Loteria trwa od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
 • Aby wziąć udział, trzeba dokonać zakupu towaru lub usługi za minimum 10 zł brutto, mieć świadczący o tym paragon fiskalny i w miesiącu zakupu zgłosić się do loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
 • Do loterii przyjmowane są tylko paragony fiskalne. Można zgłosić ich dowolną liczbę, przy czym jeden paragon można zgłosić tylko raz w loterii, niezależnie od kwoty zakupu.
 • Raz w miesiącu będzie można wylosować Opla Astrę, a raz na kwartał – Opla Insignię. Ponadto można wygrać nowoczesny Lenovo Thinkpad oraz iPad-y Air 2.
 • Losowania najcenniejszych nagród będzie można obejrzeć na żywo w TVP Regionalna. Nagrania z losowań będą też dostępne na kanale YouTube Ministerstwa Finansów.
 • Wyniki losowań będą publikowane na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl/wyniki (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).
 • Zwycięzcy losowań nie mogą wymieniać nagród na inne ani otrzymać jej wartości w gotówce.
 • I jeszcze jedno: wszystkie nagrody w Narodowej Loterii Paragonowej są zwolnione z podatku!
 • W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Ministerstwa Finansów i organizatora loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

Wszystkie informacje o Loterii dostępne są na stronie: www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 116